Sokolovna

KOBYLNICE

Kobylnice, na rozdíl od okolních obcí, leží pouze na levém břehu Říčky. Důvod umístění pouze na jednom břehu této známé vodoteče je jednoduchý. Zřejmě až do 18. století se na západ od obce rozkládaly dva rybníky. Po jejich zrušení byla plocha postupně proměněna v zemědělskou půdu. Dokonalá rovina po vodní hladině však umožnila i zcela jiné využití – sportovně-rekreační.

V 16. století jsou v Kobylnicích zmiňovány tvrz, dvůr, pivovar, mlýn a dva rybníky. Rozpínaly se od sokolnické obory až k Bezděkovu. Větší z nich měl plochu skoro 50 ha, menší zabíral plochu necelých 20 ha. Podobně jako jiné rybníky v okolí i ten kobylnický byl na konci 18. století postupně vysušen a zasypán. Koryto Zlatého potoka bylo regulováno v těsné blízkosti obce a plocha rybníků byla odvodněna malým kanálkem. Dnes je připomíná už jen dokonale rovná zemědělská plocha a název tratí – Rybník a Na rybníku.

Voda se do prostoru postupně vrací, ovšem v menší míře. V prostoru vznikly v poslední době dvě menší závlahové nádrže pro místní zahradnictví. Během stavby poslední z nich byl proveden záchranný archeologický výzkum, který prokázal, že místo bylo osídleno již v mladší době kamenné, nejvýrazněji však v mladší době bronzové, železné a římské. Právě z posledních dvou jmenovaných pochází nález zásobní jámy a pozůstatky zemnic, v případě halštatského období byl potom zachycen i půdorys ohrazené zemědělské usedlosti – dvorce. Nálezy tak naznačily, že rybníky zde byly vybudovány až ve středověku, kdy se šlechta snažila ekonomicky využít nově získanou půdu a rybníky se staly z dlouhodobého pohledu výnosnou investicí.

Kolem bývalého břehu rybníku vznikl postupně kobylnický sportovní areál.

Kolem bývalého břehu rybníku vznikl postupně kobylnický sportovní areál. Ačkoliv TJ Sokol byla v Kobylnicích založena již před 1. světovou válkou, skutečného zázemí se dočkala až po skončení 2. světové války. V roce 1947 byla místními členy zahájena stavba sokolovny, pro kterou bylo vybráno místo u cesty na trati Rybník. Finanční hotovost celé stavby zajišťovalo tehdejších 50 členů Sokola. I tak členové spolu s příznivci odpracovali tisíce brigádnických hodin a budova byla slavnostně otevřena v roce 1953.

A od té doby se neustále rozrůstá. Hned následující rok bylo využito roviny po rybníku a na louce za potokem bylo zřízeno fotbalové hřiště. Následně přibyla přístavba pro letní zábavy, poté tenisové kurty, pak kabiny pro fotbalisty. V posledních letech se několikrát upravovalo veřejné prostranství v okolí sokolovny a v blízkosti fotbalového hřiště vzniklo workoutové a beachvolejbalové hřiště. A nejnověji je areál napojen na síť cyklostezek Šlapanicka. Sokolovna s celým areálem tak může sloužit jak tělovýchovným, tak kulturním nebo i společenským akcím, tak, jak si to zakladatelé Sokola v Kobylnicích před 100 lety představovali.