DSO

Šlapanicko

Svazek 26 obcí z ORP Šlapanice, podílejících se na společných projektech. V současné době svazek zapojen do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je novou aktivitou Svazu měst a obcí České republiky.

Na území DSO Šlapanicko jsou poskytovány tyto veřejné služby.

Kontakt

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

IČ: 04379322

info@dsoslapanicko.cz

533 304 213