Primál

MODŘICE

Modřice leží nad pravým břehem jednoho z meandrů řeky Svratky. Její břehy byly porostlé podmáčenými lužními lesy s mnoha rybníky. Směrem na jih od Modřic ležel veliký rybník, jehož plocha předčila rozměry lužního lesa u Rebešovic. Rybník byl na konci 18. století zasypán a předznamenal tak vývoj krajiny do budoucnosti. Během oněch 300 let se krajina v celém okolí zásadně proměnila. Lužní lesy byly vyklučeny, meandry narovnány a nivy rozorány. Jediným drobným pozůstatkem původní krajiny je tak rybníček Primál.

Pojmenování polních tratí na jihu od Modřic Rybníky naznačuje, že se v místech před několika staletími nacházel velký rybník. Dle písemných záznamů byl jeho zakladatelem významný olomoucký biskup Stanislav Thurzo, který dohodou z roku 1518 umožnil obyvatelům Popovic, aby rybník užívali k napájení dobytka. Později byla na rybník, napájený z blízké Bobravy, nasazena rybí násada ze Žďárska a stal se tak chovným. Vodní plocha byla na konci 18. století rozparcelována, ale celé území zůstalo podmáčené až do meliorace v 70. letech minulého století.

Rybníček Primál je pouhým zlomkem původní vodní plochy. Pomocí okolních pruhů zeleně a terénní sníženiny lze dosledovat, že plocha rybníku sahala až k Bobravě na jihu. Kousek vodní plochy byl zřejmě zachován, protože Bobrava nebyla jediným zdrojem vody. Do rybníka také přiváděl vodu pramen, který dnes napájí Primál. Studánka nazvaná Na Primále nasycuje plochu 0,6 ha, ohraničenou umělým náspem.

V minulosti byl rybníček maloplošným chráněným územím jako hnízdiště mokřadních ptáků a rozmnožovací lokalita obojživelníků.

V minulosti byl rybníček maloplošným chráněným územím jako hnízdiště mokřadních ptáků a rozmnožovací lokalita obojživelníků. Vzhledem k postupnému zabahnění a zarůstání byla ochrana zrušena a dnes je pouze výrazným krajinným prvkem. Od 90. let byl postupně odbahněn a prořezán. Dnes je na stole modřické radnice nová krajinářská úprava rybníčku a jeho okolí, která by vytvořila malou oázu přírody v ploché krajině s poli a průmyslovými areály.