Ponětovické rybníky

PONĚTOVICE

Stejně jako v sousedních obcích i v okolí Ponětovic je krajina obrazem současného intenzivního zemědělství. Z okolí obce zmizely louky, remízky či volně rostoucí stromy. Nejvíce ale zmizel z krajiny potok Roketnice. Neregulovaný tok plný drobných meandrů byl v minulosti narovnán, jeho nivní údolí bylo přehrazeno a postupně přeměněno v rybník.

V rámci regulace potoka Roketnice a s ní souvisejícími pracemi rozhodl Krajský národní výbor v roce 1950 také o zřízení rybníka v ponětovickém katastru, ještě před ústím do Říčky. Důvodem bylo opakované rozlévání vody z potoka do okolní krajiny a potřeba závlah pro budované JZD Šlapanice. Proto byl zřízen v místech nivních luk, které byly zamokřené a potokem právě často zaplavované, menší rybník. Ten měl asi poloviční velikost oproti současnému rybníku a ležel pouze v ponětovickém katastru. Postupně však byla hráz rozšířena i do šlapanického katastru a s tím i vodní hladina. Toto rozšíření se neobešlo bez protestů občanů, kteří se z obav o zamokření sousedních pozemků odvolali, avšak bez úspěchu, až k prezidentu republiky. Hráz byla rozšířena o 85 metrů a plocha rybníka se zdvojnásobila. Závlahové funkce, které měl rybník plnit, ale byly pouze prázdnou frází a voda z něj byla v minulosti využívána pouze minimálně – i kvůli znečištěné přitékající vodě, která často obsahovala odpady ze silážních jam nebo splachy z polí.

Rybníky jsou významnými krajinnými prvky sloužícími dnes především rybářům.

Vedle starého rybníka byl postaven na katastru Šlapanic ještě malý nový rybník. Ten měl být využíván k rekreačním účelům a chovu ryb. K němu byly vybudováno několik plůdkových rybníčků včetně rybářské chaty, a tak celý areál slouží k rybochovu.

Rybníky jsou významnými krajinnými prvky sloužícími dnes především rybářům. Jako každá vodní hladina i ponětovické rybníky v letním horku vytvářejí příjemné klima a v zimě nabízejí plochu pro bruslení. Také jsou domovem mnoha obojživelníků nebo vodních ptáků. V roce 2011 zde byl dokonce zaznamenán výskyt ibisa posvátného.

Stromové vrby, které rostly podél Roketnice, byly pokáceny při budování rybníků. Nová cesta kolem břehů byla osázena topoly a je dnes lákavou procházkou. Přestárlé stromy jsou postupně nahrazovány kvalitnějšími stromy a keři, jako jsou duby, vrby, javory nebo olše.

I přes velkou snahu zkvalitnit životní prostředí rybníka zůstane reliktem drsné regulace původního toku Roketnice. Ačkoliv potok fyzicky zmizel, divoký tok Roketnice zůstal zakreslen pomocí tvarů pozemků v katastrální mapě. Tedy podobně jako jiné akce, při kterých docházelo k velkému vyvlastňování.