Deutsches Haus

MORAVANY

Moravanská náves má všechny základní atributy vesnice. Náves je přirozeným středem obce, lemovaným usedlostmi a domky. U návsi leží obecní úřad. A na návrší nad návsí stojí kostel. V jednom se ale moravanská náves zásadně liší od jiných. Ve středu moravanské návsi stojí budova. Budova, která se svým vážným pojetím výrazně odlišuje od okolní zástavby. Původním názvem Deutsches Haus byl společenským centrem bývalých obyvatel.

Na počátku 14. století asimilovali původní slovanské obyvatelstvo vsi němečtí osadníci. Moravany se postupně staly součástí tzv. Brunner Deutschen Sprachinsel. Tento menšinový ostrov tvořilo 10 obcí ležících jižně od Brna. A podobně jako v jiných obcích Sprachinselu došlo na konci 19. století k rozmachu spolkové činnosti i v Moravanech. Vzniklé spolky se staly jedním z určujících prvků kulturního a společenského života. Většinu spolků spojovala péče o povznesení německého národa, a tak do nich Češi nebyli přijímáni a do konce 2. světové války de facto vlastní spolkový život nevedli. Lidé běžně bývali členy několika spolků najednou, a proto bylo logické, že spolky mezi sebou spolupracovaly. Na základě této spolupráce sílila poptávka po společném zázemí a vzniklo, společně s posilováním nacionalistických stran, vhodné podhoubí pro stavbu národního domu.

Národní dům je zvláštní typ klasického spolkového domu. Sloužil nejen k podpoře spolků, ale i k propagaci národního jazyka, kultury a vzdělanosti. Národní domy vznikaly výhradně ve smíšených regionech, kde se jednotlivá etnika vymezovala vůči druhým. Deutsches Haus na moravanské návsi byl postaven v roce 1930, v době, kdy německý nacionalistický étos zřetelně posiloval a symbolika takové stavby byla jasná. A podobně jako v jiných případech byl zbudován díky peněžní sbírce na jeho výstavbu.

Německý dům byl postaven jako trojpodlažní víceúčelová stavba.

Německý dům byl postaven jako trojpodlažní víceúčelová stavba. Jeho hlavní součástí je velký společenský sál v prvním patře, s jevištěm a bočními galeriemi. V sále bylo možno postavit stoly a židle k hodování, seřadit židle pro přednášku či umělecké vystoupení nebo jej jednoduše použít jako tělocvičnu. Aby jeho provoz vynášel i menší finance, byla v přízemí vybudována restaurace. Architektura budovy akcentovala dobové německé národní myšlení. Stavba je přísně osově souměrná. Vertikální rizality mezi okny dodávaly domu vážnost a důležitost. Výraznou kamennou podezdívku lze snadno spojit se slovy jako pevnost a síla.

Svému původnímu účelu sloužil pouhých 15 let. Po válce v roce 1945 bylo německé obyvatelstvo postupně odsunuto a ves byla dosídlena lidmi z okolních vesnic. Deutsches Haus se proměnil na Národní dům a později v roce 1958 na Kulturní dům. V roce 1989 byl nově zdůrazněn český národ a byl přejmenován na Moravanskou rychtu. Moravany tak pozbyly část své identity a postupně kulturně splynuly s blízkým velkoměstem. Od roku 1992 je odsun německých obyvatel připomínán památníkem u kostela. Bez ohledu na národní ideologie byl dům v roce 2018 opraven a rozšířen, aby nadále sloužil ke kulturnímu a společenskému vyžití místních.